Dataskydd på Ögårdsskolan

På Ögårdsskolan är vi måna om din integritet och att dina personuppgifter behandlas säkert och korrekt. Detta dokument innehåller viktig information om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen.

Den 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft. Den heter Dataskyddsförordningen, men kallas ofta för GDPR efter den internationella förkortningen för General Data Protection Regulation. Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen/ PUL.

Dataskyddsförordningen är en EU-övergripande lag för att skärpa kraven som gäller vid behandling av personuppgifter. Syftet är att öka integriteten för varje enskild individ.

Det finns några termer i Dataskyddsförordningen som är viktiga att förstå. Det gäller personuppgifter, rättslig grund och behandling av personuppgifter. Vi börjar därför med att förklara vad dessa termer innebär.

Personuppgifter

 Som personuppgifter räknas den typ av uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera dig som person. Några av de personuppgifter vi behandlar i vår verksamhet är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Rättslig grund

För att vi ska få lov behandla personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund. Det innebär att vår behandling av personuppgifter ska ske utifrån de grunder som fastställts i Dataskyddsförordningen. De rättsliga grunder som vår personuppgiftsbehandling normalt genomförs utifrån är följande:

 • Rättslig förpliktelse vilket innebär att skolan måste arbeta utifrån de krav som finns i annan lagstiftning, såsom Skollagen. Exempelvis måste vi ge eleverna omdömen och betyg och därigenom hanteras personuppgifter.
 • Samtycke, vilket innebär att den vars personuppgifter vi behandlar har valt att godkänna att vi behandlar uppgifterna genom att ge sitt samtycke. Det kan vara om en elev får finnas med på de fotografier som vi tar av barnen under exempelvis utflykter. Dessa samtycken inhämtar vi vid läsårsstart och ni kan återkalla samtycket när som helst. Observera att samtycken som getts under den tidigare lagstiftningen (PUL) fortsätter att gälla under Dataskyddsförordningen.
 • Myndighetsutövning innebär att vi i vårt uppdrag som skola genomför ett statligt reglerat uppdrag och att en stor del av de behandlingar av personuppgifter som sker hos oss är nödvändiga för att upprätthålla verksamheten och våra skyldigheter som skola. Exempelvis måste vi skicka in elevstatistik och fakturera elevernas hemkommuner för Skolpeng. Även om vi som friskola är en privat verksamhet faller en stor del av vårt uppdrag in under den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Behandling av personuppgifter

Som behandling av personuppgifter räknas allt man gör med personuppgifterna som t.ex. samla in dem vid köanmälan/inskrivning av elev, dela dem när personalen får tillgång till klasslistor och elevkort, arkivering av betyg och elevhälsojournaler, samt radering av uppgifter som inte längre behövs.

Personuppgifter behandlas i de system vi använder för att kunna administrera skolan. De vanligaste sammanhangen där vi behandlar personuppgifter är följande:

 • Anmälan till elevkö
 • Antagning till skolan
 • Elevadministration kopplat till undervisning
 • Frånvaro
 • Betyg och omdömen
 • Elevhälsan
 • Kontakt med vårdnadshavare
 • Statistik
 • Bilder

Inom elevhälsan kan medicinska och hälsorelaterade uppgifter behandlas. Dessa räknas som känsliga personuppgifter och behandlas därför endast av behöriga medarbetare.

Vi har också som regel att uppgifter om elever endast delas med de som behöver uppgiften. Exempelvis behöver en uppgift om en elevs matallergi nå kökspersonalen och den personal som arbetar med eleven (lärare, assistent, fritidspersonal), men inte all personal.

Register för behandling av personuppgifter

 Vi har upprättat ett register där det framgår vilka personuppgifter vi behandlar, syftet med behandlingen, rättslig grund och vem som är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Registret finns att tillgå vid förfrågan.

Dina rättigheter

Som elev eller vårdnadshavare har du rätt att få ta del av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller den elev du är vårdnadshavare för. Du har rätt att få dem ändrade om något i dem inte stämmer. Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in eller om du ångrar ett samtycke som du tidigare gett. Det gäller dock bara om det inte finns en skyldighet att vi ska ha dem registrerade för att kunna fullfölja vårt uppdrag.

Åtgärder för ökad säkerhet

Vi gör vad vi kan för att skapa trygghet för våra elever och vårdnadshavare. Vi behandlar varje personuppgift med försiktighet. Vi arbetar för att säkerställa att personuppgifter eller annat som rör våra elever inte ska hamna i felaktiga händer.

Vi lämnar bara uppgifter vidare om vi har en laglig skyldighet att göra det, som t ex information till Grundskoleförvaltningen i elevens hemkommun eller obligatorisk elevstatistik till Statistiska Centralbyrån SCB.

Vi lämnar aldrig några personuppgifter vidare varken till enskilda individer (t ex om en förälder frågar efter en annan förälders telefonnummer) eller i samband med företag som bedriver försäljning eller marknadsföring.

Inom skolan behandlar vi inte fler personuppgifter än nödvändigt.

Denna information kan komma att uppdateras.

Mer information

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig för behandling av alla personuppgifter på Ögårdsskolan är skolans huvudman:

Islamic Centers Församling

Jägersrovägen 90
212 37 Malmö
Tel. 040-228320

E-post: info@islamiccenter.se

Organisationsnummer 846003-9251