2018-05-24

Dataskydd på Ögårdsskolan

 På Ögårdsskolan är vi måna om din integritet och att dina personuppgifter behandlas säkert och korrekt. Detta dokument innehåller viktig information om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen.

Den 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft. Den heter Dataskyddsförordningen, men kallas ofta för GDPR efter den internationella förkortningen för General Data Protection Regulation. Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen/ PUL.

Dataskyddsförordningen är en EU-övergripande lag för att skärpa kraven som gäller vid behandling av personuppgifter. Syftet är att öka integriteten för varje enskild individ.

Det finns några termer i Dataskyddsförordningen som är viktiga att förstå. Det gäller personuppgifter, rättslig grund och behandling av personuppgifter. Vi börjar därför med att förklara vad dessa termer innebär.

Personuppgifter

 Som personuppgifter räknas den typ av uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera dig som person. Några av de personuppgifter vi behandlar i vår verksamhet är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Rättslig grund

För att vi ska få lov behandla personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund. Det innebär att vår behandling av personuppgifter ska ske utifrån de grunder som fastställts i Dataskyddsförordningen. De rättsliga grunder som vår personuppgiftsbehandling normalt genomförs utifrån är följande:

 • Rättslig förpliktelse vilket innebär att skolan måste arbeta utifrån de krav som finns i annan lagstiftning, såsom Skollagen. Exempelvis måste vi ge eleverna omdömen och betyg och därigenom hanteras personuppgifter.
 • Samtycke, vilket innebär att den vars personuppgifter vi behandlar har valt att godkänna att vi behandlar uppgifterna genom att ge sitt samtycke. Det kan vara om en elev får finnas med på de fotografier som vi tar av barnen under exempelvis utflykter. Dessa samtycken inhämtar vi vid läsårsstart och ni kan återkalla samtycket när som helst. Observera att samtycken som getts under den tidigare lagstiftningen (PUL) fortsätter att gälla under Dataskyddsförordningen.
 • Myndighetsutövning innebär att vi i vårt uppdrag som skola genomför ett statligt reglerat uppdrag och att en stor del av de behandlingar av personuppgifter som sker hos oss är nödvändiga för att upprätthålla verksamheten och våra skyldigheter som skola. Exempelvis måste vi skicka in elevstatistik och fakturera elevernas hemkommuner för Skolpeng. Även om vi som friskola är en privat verksamhet faller en stor del av vårt uppdrag in under den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Behandling av personuppgifter

Som behandling av personuppgifter räknas allt man gör med personuppgifterna som t.ex. samla in dem vid köanmälan/inskrivning av elev, dela dem när personalen får tillgång till klasslistor och elevkort, arkivering av betyg och elevhälsojournaler, samt radering av uppgifter som inte längre behövs.

Personuppgifter behandlas i de system vi använder för att kunna administrera skolan. De vanligaste sammanhangen där vi behandlar personuppgifter är följande:

 • Anmälan till elevkö
 • Antagning till skolan
 • Elevadministration kopplat till undervisning
 • Frånvaro
 • Betyg och omdömen
 • Elevhälsan
 • Kontakt med vårdnadshavare
 • Statistik
 • Bilder

Inom elevhälsan kan medicinska och hälsorelaterade uppgifter behandlas. Dessa räknas som känsliga personuppgifter och behandlas därför endast av behöriga medarbetare.

Vi har också som regel att uppgifter om elever endast delas med de som behöver uppgiften. Exempelvis behöver en uppgift om en elevs matallergi nå kökspersonalen och den personal som arbetar med eleven (lärare, assistent, fritidspersonal), men inte all personal.

Register för behandling av personuppgifter

Vi har upprättat ett register där det framgår vilka personuppgifter vi behandlar, syftet med behandlingen, rättslig grund och vem som är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Registret finns att tillgå vid förfrågan.

Dina rättigheter

 Som elev eller vårdnadshavare har du rätt att få ta del av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller den elev du är vårdnadshavare för. Du har rätt att få dem ändrade om något i dem inte stämmer. Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in eller om du ångrar ett samtycke som du tidigare gett. Det gäller dock bara om det inte finns en skyldighet att vi ska ha dem registrerade för att kunna fullfölja vårt uppdrag.

Åtgärder för ökad säkerhet

 Vi gör vad vi kan för att skapa trygghet för våra elever och vårdnadshavare. Vi behandlar varje personuppgift med försiktighet. Vi arbetar för att säkerställa att personuppgifter eller annat som rör våra elever inte ska hamna i felaktiga händer.

Vi lämnar bara uppgifter vidare om vi har en laglig skyldighet att göra det, som t ex information till Grundskoleförvaltningen i elevens hemkommun eller obligatorisk elevstatistik till Statistiska Centralbyrån SCB.

Vi lämnar aldrig några personuppgifter vidare varken till enskilda individer (t ex om en förälder frågar efter en annan förälders telefonnummer) eller i samband med företag som bedriver försäljning eller marknadsföring.

Inom skolan behandlar vi inte fler personuppgifter än nödvändigt.

Denna information kan komma att uppdateras.

Mer information

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig för behandling av alla personuppgifter på Ögårdsskolan är skolans huvudman:

Islamic Centers Församling

Jägersrovägen 90
212 37 Malmö
Tel. 040-228320

E-post: info@islamiccenter.se

Organisationsnummer 846003-9251

2018-01-12

Till alla vårdnadshavare med barn på Ögårdsskolan

Hej!

Nu har vårterminen på Ögårdsskolan dragit igång och vi välkomnar våra nya medarbetare Andrea och Hülya. Andrea är klasslärare  i 3b och Hülya kommer att jobba i förskoleklass Linden, 4a och på fritids. I slutet på förra terminen började även Marcus som klasslärare i 3a och Pajtime som varit föräldraledig är tillbaka som lärare i 2B. Vendela som jobbat på raster och på fritids under senare delen av hösten har utökat sin tid och kommer även jobba lite mer i skolan men framförallt kommer hon att synas ute på de flesta rasterna.

Förskoleklasser Ht-18

Vi kommer att göra klart våra antagningar till de nya förskoleklasserna under de närmsta veckorna och vi har som vanligt många sökande. Om ni har syskon som vill ha plats till hösten måste dessa anmälas senat 1 februari för att få ta del av syskonförtur. Nytt för hösten 2018 är att förskoleklassen blir en obligatorisk skolform och det blir inte längre frivilligt att delta.

Bussen

Vi vill påminna om att ni föräldrar måste hjälpa till att se till att era barn följer reglerna på bussen. Vi kommer bli hårdare med att stänga av elever som utgör en fara för sin egen och andras säkerhet. Tänk även på att hjälpa era barn vara i tid till bussen. Den som inte kommer i tid får ta sig till skolan på egen hand.

Öppet Hus- NYTT Datum

I höstens informationsblad kunde ni läsa om att det skulle vara Öppet hus den 5 maj. Detta datum är ändrat. Det kommer inte att bli något Öppet hus under våren utan vi tar det i början av hösten.

Lördagen 1:a September kommer Ögårdsskolan att arrangera en Öppet hus dag tillsammans med Islamic Center.

Sedan i november undervisar jag klass 6b. Eftersom vi inte hittat en lärare med rätt behörighet har jag valt att ansvara för det själv med hjälp av Mirlinda som studerar till att bli lärare. Detta gör att jag ofta inte är tillgänglig att svara i telefon. Jag ber er därför att skicka mail eller ringa till Susan på skolexpeditionen 040-228323.

TELEFONNUMMER TILL FRITIDS

Lilla fritids 0765 276305

Stora fritids 0765 276315

Lämna helst meddelanden via sms. Ring vid akuta ärenden.

Andra datum att komma ihåg under våren:

19-23 februari – Sportlov (Fritids är öppet)

Torsdag 15 mars – Studiedag (Fritidsverksamheten har stängt för planering)

26 mars -2 april – Påsklov (fritids är öppet 26-29)

25 -26 april  – Utvecklingssamtalsdagar (fritids är öppet)

30 april  – Lovdag (fritids är öppet)

1 Maj – Helgdag (Stängt)

Torsdag 10 maj – Helgdag (stängt)

Fredag 11 maj – lovdag (fritids är öppet)

Onsdag 6 juni  Helgdag – Sveriges Nationaldag(stängt)

Onsdag 13 juni – Skolavslutning

Med Vänlig hälsning,

Anna Savage Jones
Rektor

Ögårdsskolan
Tel. 040-228322
Epost:anna@ogardsskolan.se