Skolbussar HT-18

 Efter övervägande har Ögårdsskolans skolledning beslutat om följande riktlinjer gällande skolbussarna:

  • Elever boende i Malmö (inkl. Rosengård) i åk F-3 erbjuds skolbuss till och från skolan i anslutning till skoldagens början och slut.
  • Elever i åk F-6 boende i Arlöv/Burlöv och Oxie erbjuds en busstid på morgonen och en på eftermiddagen (troligtvis c:a kl. 15) med gemensam uppsamlingsplats. Mer information uppsamlingsplatsen kommer i samband med skolstarten i augusti.
  • Elever i åk 4-6 boende inom Rosengård (enligt bifogad karta) kommer INTE längre att erbjudas skolbuss.Vi kommer inledningsvis ha personal som möter de elever som vill vid Vattenlekplatsen på morgonen, för att kunna promenera till skolan tillsammans därifrån. På samma vis kommer vi ha personal som följer eleverna från skolan till Vattenlekplatsen vid ett tillfälle på eftermiddagen. Mer information om tider kommer i samband med skolstarten i augusti.
  • Elever i åk 4-6 boende i Malmö utanför Rosengård (enligt bifogad karta) kommer att erbjudas skolbuss till och från skolan i anslutning till skoldagens början och slut.
  • För elever som går på fritids har skolan inte möjlighet att erbjuda skolbuss, annat än om det finns särskilda skäl. Finns inte särskilda skäl är det föräldrarnas ansvar att ombesörja lämning och hämtning till och från fritids. För att ansöka om skolbuss till och från fritids ska blanketten ”Ansökan om skolbuss p.g.a. särskilda skäl” fyllas i skriftligen och lämnas till skolan. För att hinna behandla ansökan och meddela beslut innan skolstart behöver vi ansökan senast den 29 juni.

Vi kommer att göra en utvärdering innan höstlovet tillsammans med föräldrar och elever för att se hur det har fungerat med de nya bussturerna under första hälften av höstterminen.

Skolan kommer att ha möjlighet att delta i den rikstäckande tävlingen ”GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN” under två veckor i september/oktober. Det blir ett bra tillfälle att arbeta med eleverna kring trafiksäkerhet.

 

Skolledningens svar på frågor och kommentarer från föräldrar på informationsmötet, samt via mail

Det har inkommit några synpunkter på förslaget angående att skära ner på bussturerna inom närområdet för åk 4-6 samt fritids.

Först vill vi klargöra att det inte har att göra med att vissa barn har misskött sig på bussen.

När vi får kännedom om att någon missköter sig på bussen vidtar vi åtgärder efter att ha gjort en bedömning av situationen. Detta kommer vi fortsätta att göra.

Anledning till neddragning av bussar är främst att vi anser att skolpengen ska gå till barnens utbildning och lärmiljö. Upprustning av lekplats är ett bra exempel. Vi har under året sökt pengar för att anlägga en ny lekmiljö på skolgården. Oavsett om ansökan beviljas eller ej kommer lekytor för både de äldre och yngre barnen byggas under året.

Eftersom föräldrar vid informationsmötet gav uttryck för oro för barnens trygghet på väg till och från skolan, presenterade skolledningen förslaget att ha personal som möter upp barnen vid Vattenlekplatsen på morgonen, samt följer dem dit efter skolan.

Vissa föräldrar har tyckt att det är långt för barnen att gå från det berörda området på Rosengård till skolan. Det är som längst 2,1 km. Detta kan jämföras med Malmö Stads gränser för rätt till skolbuss, som är 2 km för barn i åk F-3 och 3 km i åk 4-6. Ögårdsskolan är alltså även efter förändringarna mycket generösare med skolbuss.

Några föräldrar har undrat över de gemensamma uppsamlingsplatserna. Eftersom vi inte kan hämta varje barn vid dörren, behöver vi ha uppsamlingsplatser där bussen hämtar de barn som bor i närområdet. Var dessa blir kan vi inte svara på i dagsläget. Det kommer att bli i förhållande till var barnen i området bor, så att ingen har orimligt långt att gå till uppsamlingsplatsen.

Frågan om att höja bussavgifterna i stället för att dra in bussar lyftes på informationsmötet. Skolledningen vill belysa att bussavgifterna endast täcker en liten del (mindre än 10%) av bussarnas kostnad. Därför skulle höjning av bussavgifterna göra en ytterst liten skillnad.

Det ges inga bidrag för skolbussar till skolor. Det skolbussarna kostar måste tas från andra delar av skolan. Om man bortser från personalkostnader och bara ser på skolans övriga kostnader står skolbussarna för 32%, skolmaten 31% och undervisningsmaterialet endast 15%. Skolbussarna slukar pengar från det som skolan egentligen ska lägga pengarna på – det som höjer utbildningens kvalitet. Det är nödvändigt att vi omfördelar ekonomin. Övriga delar som läromedel, personal och skolmat kan vi inte dra in på utan att i stället sänka kvaliteten. Vi måste alltså dra ner på bussarna.

Det är främst ett föräldraansvar att lämna och hämta sina barn på skolan, om barnen inte kan gå/cykla på egen hand. Om barnen har en lång skolväg är det främst kommunens ansvar att anordna skolbuss, men då gäller alltså kommunens gränser. Vi vill fortfarande erbjuda skolbuss för att underlätta för våra elever och föräldrar, men vi kan inte erbjuda det de äldre eleverna i närområdet. Även kommunens skolbussar går i anslutning till skoldagens början och slut och gäller därmed inte barn som går på fritids.

Med vänliga hälsningar

Skolledningen