Frånvaro – grundskola och fritidshem

Om ditt barn blir sjukt bör du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08.00. Du måste anmäla frånvaro varje dag. Under lov- och studiedagar anmäler du frånvaro direkt till fritidshemmets avdelning (om du har barn som går på fritids).

Ogiltig frånvaro

Du kan kontrollera och följa upp ditt barns närvaro i undervisningen via Schoolsoft.

Om ditt barn inte kommer till skolan och du inte har anmält frånvaro har skolan en skyldighet att informera dig samma dag. Frånvaron registreras då som ogiltig eftersom den inte blivit anmäld.

Ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan så måste du ansöka om ledighet skriftligen och det är sedan skolans rektor som fattar ett beslut. Elever som går i grundskola eller grundsärskola får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. För längre ledighet måste det finnas synnerliga skäl (Skollagen kap. 7, 18 §). Synnerliga skäl kan vara något som är brådskande och av mycket stor betydelse för eleven. Semesterresor eller besök hos släktingar är inte synnerliga skäl för ledighet. Ledighet ska ansökas av vårdnadshavare i god tid före den önskade ledigheten.

Blankett för ansökan om ledighet

Vårdnadshavarens ansvar

Som vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn kommer till skolan och deltar i skolarbetet. Om du medvetet håller ditt barn borta från skolan eller om ditt barn uteblir från undervisningen utan att du meddelat det i förväg räknas det som ogiltig frånvaro. Om frånvaron blir omfattande och om du inte ser till att ditt barn kommer till skolan kan grundskolenämnden besluta om vitesföreläggande.

Skolans ansvar

Det är skolans ansvar att ha kontroll på elevernas närvaro och frånvaro. Om ditt barn är ogiltigt frånvarande ska skolan meddela dig som vårdnadshavare samma dag. Skolan uppmärksammar också upprepad giltig frånvaro eftersom även detta påverkar skolprestationen.